Obrir/Tancar Menú Scouts Valencians es una Federación de niños/as y jóvenes comprometidos libre y voluntariamente, orientada por adultos comprometidos en el servicio educativo permanente y al desarrollo integral de las personas, potenciando principalmente el sentido de la libertad y de la responsabilidad, según el Escultismo como estilo de educación y adoptando los Fines, Principios y el Método Scout iniciado por Baden Powell, adaptándolos a nuestra realidad sociocultural.

Els nostres cursos

L'Escola d'Animació Juvenil “Ensenya de Fusta – Scouts Valencians” ofereix diversos cursos als scouters de la federació amb els quals superar les diferents etapes de l'itinerari formatiu de ASDE Scouts de España 2013 i, al temps, adquirir la titulació legal de la Generalitat JOVE- IVAJ per a exercir les funcions del seu voluntariat. D'aquesta manera, són cursos oficials i aprovats per les autoritats competents en Joventut de la nostra comunitat i, al temps, activitats formatives scouts basades en l'escoltisme i el seu mètode educatiu. Són les següents (també pots descarregar aquesta informació en un document pdf.):

escola-asDescripció: L'Etapa d'Acolliment al Scouter es defineix com el període inicial d'adaptació a la realitat scout per a qualsevol adult que desenvolupa una funció, responsabilitat o càrrec en una secció o grup scout. Està dirigida a tota persona que inicia la seua marxa com scouter, sense distinció de la labor que realitze. Amb ell, pretenem facilitar la incorporació dels voluntaris al seu kraal i ensenyar-los les eines necessàries per a complir el seu compromís en les millors condicions, així com mostrar-li una perspectiva àmplia de la seua responsabilitat, els seus objectius i les seues expectatives.

Duració: 50 hores, de les quals:

 • Lectives: 15h (un cap de setmana)
 • Pràctiques: 35h (labor scout en el si del kraal i la secció del scouter)

Dates estimades de la seua celebració:

 • Part lectiva: un dels primers caps de setmana de la Ronda Solar, al setembre o octubre.
 • Part pràctica: durant els primers mesos de la Ronda Solar, fins a principis de novembre.

Aquest curs se celebra anualment.

Curs oficial equivalent: Es tracta d'un curs estrictament scout, sense equivalent oficial.

Requisits d'accés:

 • Tindre 18 anys en el moment exacte del començament del curs.
 • Ser membre d'un grup de Scouts Valencians.
 • Haver realitzat la Promesa Scout.

Avaluació: per a superar el curs, l'alumne deu:

 • Assistir amb aprofitament a la part lectiva.
 • Desenvolupar en el termini establit les activitats i exercicis corresponents a la part pràctica.

Compromís scout que pot adquirir-se al seu terme: En superar aquesta etapa, el voluntari pot celebrar la cerimònia d'investidura d'scouter en el seu grup. Aquesta cerimònia és un senzill acte públic en el qual el kraal del grup scout i la secció reconeixen al voluntari com un nou membre del seu equip, l'acullen i li agraeixen la generositat del seu compromís.

escola-esDescripció: L'Etapa d'Educador Scout es defineix com el període de formació mínim i necessari perquè un scouter puga exercir adequadament les seues funcions com a educador scout, tant en el si del seu grup i la seua secció com a nivell associatiu en la seua OF, de manera autònoma però coordinada i en el marc del Programa Educatiu corresponent. Està dirigida a tots els scouters, sense distinció de la funció que exercisquen, i serà de realització obligatòria per a qualsevol persona adulta que exercisca una funció en la nostra organització.

Duració: 310 hores, de les quals:

 • Lectives: 150 hores, de les quals:
 • Mòdul I “Activitats d'Educació en el temps lliure”: 60h (repartides en diversos blocs)
 • Mòdul II “Processos grupals i educatius”: 30h (repartides en diversos blocs)
 • Mòdul III “Tècniques i recursos d'animació”: 60h (repartides en diversos blocs)
 • Pràctiques professionals no laborals: 160 hores (Mòdul IV)

Dates estimades de la seua celebració:

 • Part lectiva:
  • Mòdul I: tres caps de setmana, d'octubre a desembre.
  • Mòdul II: un cap de setmana i mig, de desembre a febrer.
  • Mòdul III: tres caps de setmana, de març a maig.
 • Part pràctica: L'alumne realitzarà el mòdul de pràctiques en el seu grup scout segons el seu criteri i les necessitats del seu kraal, sempre que entregue la memòria de les seues pràctiques dins del termini establit per al terme del curs.

Aquest curs se celebra anualment. L'alumne disposa d'un total de tres anys per a superar el curs complet des del seu inici.

Curs oficial equivalent: Curs de Monitor d'Activitats de Temps Lliure (MAT) – Generalitat Jove IVAJ

Requisits d'accés:

 • Tindre 18 anys en el moment exacte del començament del curs.
 • Ser membre d'un grup de Scouts Valencians.
 • Haver realitzat la Promesa Scout.
 • Haver superat satisfactòriament l'etapa AS

Avaluació: Per a superar satisfactòriament tant el curs oficial MAT com l'Etapa d'Educador Scout, l'alumne deu:

 • Assistir amb aprofitament al 85% del curs. Si no s'aconsegueix aquest percentatge d'assistència, l'alumne superarà els mòduls en els quals sí haja assistit a més del 85%, i haurà de repetir exclusivament aquells en els quals no supere tal xifra.
 • Desenvolupar les hores de pràctiques i elaborar la corresponent memòria dins del termini establit.
 • Superar satisfactòriament les diferents proves, exercicis i treballs online i/o presencials que els formadors del curs elaboren per a valorar l'aprenentatge de l'alumne.

Compromís scout que pot adquirir-se al seu terme: Després de superar l'etapa d'Educador Scout, l'scouter podrà comprometre's i ser investit, si ho desitja i sol·licita formalment, amb el Nus Gilwell.

 • Es recorda que la funció de l'Escola consisteix exclusivament a capacitar als scouters per a adquirir el seu compromís. L'autorització i investidura del mateix és competència del/la President/a d'Scouts Valencians.

Vies alternatives per a superar l'Etapa de l'Educador Scout:

 • Si l'alumne té la titulació MAT obtinguda en una escola d'animació juvenil externa a Scouts Valencians:
  • Tener el certificado MTL/MAT Tener el certificado MTL/MAT
  • Cursar el bloc de Metodologia scout d'una branca específica.
  • Cursar la part presencial de l'Etapa d'Acolliment de l'Scouter.

escola-csDescripció: L'Etapa de Coordinador Scout és l'última de l'itinerari de formació de l'Scouter, i té com a propòsit principal complementar l'aprenentatge de l'Etapa d'Educador Scout i preparar als scouters per a labors de coordinació. Així, cerca oferir els recursos necessaris per a exercir funcions de gestió, direcció i programació educativa a nivell de grup i associatiu, a més d'exercir el lideratge d'equips de treball. Finalment, suposa un espai de reflexió i crítica sobre la proposta educativa de l'escoltisme amb la finalitat d'orientar la labor educativa d'un grup o una federació, i permet a l'scouter adquirir una visió global de l'escoltisme com a mètode educatiu a nivell federatiu, nacional i internacional.

Duració: 410 hores, de les quals:

 • El curs té en comú amb el MAT 90h de continguts, per la qual cosa aquestes hores es convaliden i no es cursen.
 • Lectives: 200 hores, de les quals:
  • Mòdul I (MF1870_3): “Coordinació i dinamització d'equip de monitors de temps lliure” (54h presencials + 26h en línia) (repartit en diversos blocs)
  • Mòdul II (MF1869_3): “Gestió del grup d'educands” (80h presencials + 40h en línia) (repartit en diversos blocs)
 • Pràctiques professionals no laborals: 120

Dates estimades de la seua celebració:

 • Part lectiva:
  • Mòdul I: un cap de setmana i una acampada, a més d'exercicis en línia, de novembre a desembre.
  • Mòdul II: quatre fins de setmanes, a més d'exercicis en línia, de febrer a maig.
 • Part pràctica: L'alumne realitzarà el mòdul de pràctiques en el seu grup scout segons el seu criteri i les necessitats del seu kraal, sempre que entregue la memòria de les seues pràctiques dins del termini establit per al terme del curs.

Aquest curs se celebra cada dos anys, i en atenció a les necessitats de la federació. L'alumne disposa d'un total de quatre anys per a superar el curs complet des del seu inici.

Curs oficial equivalent: Director d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (DAT) – Generalitat Jove – IVAJ

Requisits d'accés:

 • Tindre 18 anys en el moment exacte del començament del curs.
 • Ser membre d'un grup de Scouts Valencians.
 • Haver realitzat la Promesa Scout.
 • Haver superat satisfactòriament l'etapa d'Educador Scout (EES).

Avaluació: Per a superar satisfactòriament tant el curs oficial DAT com l'Etapa de Coordinador Scout, l'alumne deu:

 • Assistir amb aprofitament al 85% del curs. Si no s'aconsegueix aquest percentatge d'assistència, l'alumne superarà els mòduls en els quals sí haja assistit a més del 85%, i haurà de repetir exclusivament aquells en els quals no supere tal xifra.
 • Desenvolupar les hores de pràctiques i elaborar la corresponent memòria dins del termini establit.
 • Superar satisfactòriament les diferents proves, exercicis i treballs online i/o presencials que els formadors del curs elaboren per a valorar l'aprenentatge de l'alumne.

NOTA: Per a aquells que provingueu d'itineraris formatius antics (AJ, Curs IM, etc.), poseu-vos en contacte amb escola@scoutsvalencians.org

Compromís scout que pot adquirir-se al seu terme: En superar l'Etapa del Coordinador Scout, l'scouter està llest per a comprometre's i ser investit, si ho desitja i sol·licita formalment, amb la Insígnia de Fusta (II).

 • Es recorda que la funció de l'Escola consisteix exclusivament a capacitar als scouters per a adquirir el seu compromís. L'autorització i investidura amb la IM és competència del/la President/a de ASDE; la seua tramitació es realitza a través d'Scouts Valencians.

Descripció: L'Etapa d'Acolliment al Formador es defineix com el període de formació inicial per a aquells scouters que, una vegada finalitzada la seua formació com a coordinador scout i certificada la seua investidura com a Insígnia de Fusta, desitgen orientar el seu servei a la formació scout. És per tant una etapa enfocada a facilitar a l'scouter que s'inicia com a formador les claus, principis, objectius, justificacions i eines bàsiques de la formació scout per a scouters i, en general, per a la formació com a educador en el temps lliure.

Duració: 118 hores, de les quals:

 • Lectives: 48 hores, de les quals:
  • Mòdul MFFA0_1. “Fonamentació i contextualització dels cursos bàsics d'animació juvenil en el marc sociocultural institucional i normatiu”. (12h = 8 presencials + 4 en línia). (repartit en diversos blocs)
  • Mòdul MFFA0_2. “Metodologia pròpia de la formació en animació” (24h).
  • Mòdul MFFA0_3. “Programació, desenvolupament i avaluació de sessions formatives” (12h = 8 presencials + 4 en línia).
 • Pràctiques professionals no laborals: 70h

Dates estimades de la seua celebració:

 • Part lectiva: Dos caps de setmana, a més d'exercicis en línia, repartits en el primer trimestre de la Ronda Solar.
 • Part pràctica: L'alumne realitzarà el mòdul de pràctiques preparant i impartint sessions formatives en els diferents esdeveniments formatius de l'escola segons el seu criteri i les necessitats del Claustre de Formació.

Aquest curs se celebra cada dos anys, i en atenció a les necessitats de la federació. L'alumne disposa d'un total d'un any per a superar el curs complet des del seu inici.

Curs oficial equivalent: Formador d'Animadors (FA) – Generalitat Jove – IVAJ

Requisits d'accés:

 • Tindre 21 anys en el moment exacte del començament del curs.
 • Ser membre d'un grup de Scouts Valencians.
 • Haver realitzat la Promesa Scout.
 • Haver superat satisfactòriament l'etapa de Coordinador Scout (ECS)
 • Haver sigut investit amb la Insígnia de Fusta

Avaluació:

 • Assistir amb aprofitament al 85% del curs. Si no s'aconsegueix aquest percentatge d'assistència, l'alumne superarà els mòduls en els quals sí haja assistit a més del 85%, i haurà de repetir exclusivament aquells en els quals no supere tal xifra.
 • Desenvolupar les hores de pràctiques i complir el pla de formació acordat amb el tutor de pràctiques.
 • Superar satisfactòriament les diferents proves, exercicis i treballs online i/o presencials que els formadors del curs elaboren per a valorar l'aprenentatge de l'alumne.

Compromís scout que pot adquirir-se al seu terme: Si l'alumne ha sigut col·laborador de l'Escola durant un any, després de superar el curs pot comprometre's com a Formador del Claustre.

Noticies Formació

En este curso finalmente asistieron 19 participantes de 6 organizaciones europeas de Letonia, Croacia, Reino Unido, Macedonia, Rumanía y España. Durante la semana participaron en varias sesiones sobre Storytelling, , planificación de sesiones de grabación, Finalmente trabajamos con las siguientes ONG’s locales de Alicante: Asociación Española contra el Cáncer Cáritas Fundación Dasyc. Los participantes, una…

El sábado y domingo pasados en el Campamento «Cuerna», en Macastre (Valencia), se realizó el bloque «Campismo y Pionerismo», organizado por la Escuela de Formación «Ensenya de Fusta – Scouts Valencians» dentro del Curso MAT Scout – Etapa Educador Scout (EES).

«CURSO MAT PUENTE – 2º FIN DE SEMANA» El fin de semana pasado tuvieron lugar bloques formativos del Curso MAT Puente, impartido por la Escuela de Formación «Ensenya de Fusta – Scouts Valencians». Simultáneamente se impartieron en la provincia de Alicante y de Valencia.

El pasado fin de semana se realizaron en Alcoi (Ali.) los bloques formativos «Educación Ambiental» y «Seguridad e Higiene» del Curso MAT Scout / Etapa de Educador Scout (EES), organizados por la Escuela «Ensenya de Fusta – Scouts Valencians». Gracias al Grupo Scout Sant Jordi por prestarnos su local.

El pasado 5 de noviembre de 16 se inauguró el curso para superar la Etapa del Educador Scout (ESS) en la Casa de la Juventud de la localidad valenciana de San Antonio de Benagéber. A este primer módulo asistieron Sara Llacer, Directora, Alba Mª Esteban, Jefa de Estudios, Àlex Navarro, Coordinador del MAT, y los…

Page 2 of 2 1 2