• L'Escola

  L'Escola d'Animació Juvenil “Ensenya de Fusta – Scouts Valencians” és el Servei de Formació d'Scouts Valencians per a persones adultes. La nostra labor consisteix a formar a els/les scouters de la Federació per a l'acompliment de les seues funcions d'educador/a i animador/a en el si dels seus Grups. Aquesta formació està basada en el Sistema de Formació d'ASDE 2013 i reformat per l'Assemblea Ordinària de novembre de 2016, i el seu propòsit principal és el de garantir una Educació Scout de qualitat. A través d'aquest itinerari, preparem a els/les scouters valencians/es per a la realització de Compromisos Educatius com ara el Nus Gilwell o la Insígnia de Fusta, així com, dins de la seua progressió personal, facilitar la consecució de les etapes EAF (Acolliment del Formador/a), FS (Formador/a d'Scouters) i FF (Formador/a de Formadors/as) .

  Així mateix, celebrem els cursos necessaris per a obtindre la titulació oficial per a exercir com a Monitor/a i Coordinador/a d'Activitats de Temps Lliure segons la normativa de l'IVAJ, així com la titulació en Formador/a d'Animadors/as. Finalment, es mostra atenta a les demandes dels Grups Scouts per a desenvolupar accions formatives de reciclatge i renovació pedagògica.

  L'Escola “Ensenya de Fusta – Scouts Valencians” és un servei totalment voluntari i sense cap ànim de lucre. Està composta per formadors/as i scouters voluntaris/es pertanyents als diferents Grups de la Federació, i suposa una oportunitat per a viure l'Escoltisme des de la reflexió i investigació sobre el Mètode Educatiu Scout, els programes pedagògics i els recursos didàctics que se serveix en coordinació amb el Servei de Programes i Recursos Educatius (SPRE). És una institució hereva de l'antiga escola “Insígnia de Madera” de ASDE – Scouts de España, i satisfà des de fa més de trenta anys les necessitats formatives i educatives del voluntariat scout de la nostra comunitat.

 • Quins serveis ofereix?

  De manera ordinària, encara que amb una freqüència subjecta a les necessitats de la federació, l'Escola ofereix els següents cursos:

  • Etapa de Acolliment al Scouter (EAS)
  • Etapa de Educador/a Scout (EES) (curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure de l'IVAJ – MAT)
  • Etapa de Coordinador/a Scout (ECS) (curs de Director/a d'Activitats de Temps Lliure de l'IVAJ – DAT)
  • Etapa de Acolliment del Formador (AF) (curs de Formador/a d'Animadors/as de l'IVAJ – FA)
  • Eventualment, cursos formatius específics de reciclatge
  Així mateix, l'Escola permet assistir com a oïdora a qualssevol de les parts dels cursos de formació de scouters, sempre que l'interessat el sol·licite formalment o s'aculla, en el cas del Bloc de Metodologia Específica de Secció (inclòs en la EES), als terminis de matriculació. Per a això, n'hi ha prou amb escriure un mail escola@scoutsvalencians.org.
 • Organització de l'Escola

  L'Escola “Ensenya de Fusta” està composta per tres òrgans:

  L'Assemblea de Formació: És l'òrgan suprem de govern de l'Escola. Està conformada per els/les Responsables de Formació dels Grups Scouts, el Director de Formació i el Tresorer de Scouts Valencians (tots ells membres nats), així com per tots els/as formadors/es i càrrecs directius de l'Escola.

  Sol reunir-se ordinàriament al principi i final de curs, i la seua comesa principal és establir les línies generals d'actuació que permeten a l'Escola complir els seus fins, aprovar la gestió de la mateixa i informar la Federació de la situació formativa d'Scouts Valencians (cursos, requisits, canvis de normativa, etc.). Així, és l'òrgan que garanteix el funcionament democràtic de la institució.

  Qualsevol soci/a actiu/va adult/a d'un Grup d'Scouts Valencians pot assistir a l'Assemblea com a observador/a.

  af

  Claustre de Formadors/es: És l'òrgan de l'Escola responsable directe de les polítiques educatives i formatives de l'Escola. Està compost per els/les col·laboradors/es i formadors/es de l'Escola, els càrrecs directius de la mateixa i un representant de l'alumnat de cadascun dels cursos vigents.

  Sol reunir-se tres vegades a l'any, i les seues funcions consisteixen a nomenar el quadre de formadors/es de la ronda, aprovar i avaluar els programes docents de l'Escola, i elaborar i impartir els continguts formatius dels cursos, així com dissenyar el programa del curs acadèmic.

  Consell Rector: És l'òrgan encarregat de la gestió i la direcció de l'Escola. Està conformat per la Directora de l'Escola, la Cap d'Estudis, el Secretari i el Representant de Responsables de Formació, així com pel Director de Formació i el Tresorer d'Scouts Valencians (membres nats aquests últims). Conéixer als membres del Consell Rector

  Sol reunir-se una vegada al mes, i les seues funcions principals consisteixen a ostentar i exercitar la representació de l'Escola, portar a terme la direcció i l'administració dels acords establits pel Claustre i l'Assemblea, a més de prendre els acords necessaris per a garantir la bona marxa de l'Escola i resoldre sobre l'admissió interina dels seus membres.

  cr-claustro


Imatges dels Cursos de Formació